Emrat e mësimdhënësve të stafit shkollor

Vjollca Vuçitërna - DREJTORESH


Burim Vuçitërna - mësimdhënës i ekonomisë
Hamëz Rama - mësimdhënës i ekonomisë
Sadete Dula -  mësimdhënëse e ekonomisë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *