Drejtimet

Ne Shkollen Tone Kemi Disa Drejtime :
Elektro,Ekonomi,Bujqësi,Makineri,Juridik
,Shëndetsi,Teknologji Ushqimore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *